APEAS GRUP
(APEAS MÜH. İNŞ. TAAH. VE DIŞ TİC. A.Ş. - ALTINEL TASARİM SAN. TİC. LTD .ŞTİ.)
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA (KVKK) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

APEAS  GRUP olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi aşağıdaki metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Gibidir:

Kişisel VeriVeri İçeriği
Kimlik VerisiAd, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi içerik bilgileri (TCKN, seri numarası, cüzdan numarası, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, hane numarası, sayfa numarası, kayıt numarası, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi sureti
İletişim VerisiTelefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi, şirket cep telefonu)
Finansal VeriFinansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı
Özel Nitelikli Kişisel VeriAdli sicil kaydı gereği eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işe giriş sağlık raporu, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izin bilgileri,
Eğitim VerisiÖğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar
Görsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları
Çalışan Performans VerisiEğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, imzalı eğitim katılım formu, imzalı eğitim değerlendirme formu
Aile ve Yakını VerisiEvlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı soyadı, T.C. Kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, telefon numarası, yakınlarının adı soyadı ve telefon numarası
Çalışma VerisiKişi Güvenlik Belgesi numarası, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, sosyal güvenlik numarası, vergi dairesi numarası, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün
İzin Verisiİzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, izne çıkış/dönüş tarihi, izine çıkış nedeni
DiğerAskerlik tecili, askerlik terhis belgesi, araç plakası, ehliyet sureti, internet erişim logları

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz APEAS tarafından aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi;

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi;

 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

Şirket içinde güvenliğin sağlanması;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket merkezinin bulunduğu binaya çalışanın kontrollü giriş çıkışının temin edilmesi,

APEAS’ın idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

 • APEAS’ın satış departmanı çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması,
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,
 • Şehir dışı veya yurt dışı görevlendirmelerde seyahat organizasyonunun sağlanması,
 • Kurumsal e-posta hesabının oluşturulabilmesi amacıyla, çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilmesi,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), şirketten bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri, şirket ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirkete hizmet sunan tedarikçi gibi kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Şirket idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla;

 • İşbirliği yaptığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışındaki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Rıza göstermeniz halinde kişisel verileriniz, yurt dışı seyahatlerinde ve eğitimlerinde iletişim sağlanması, seyahat organizasyonunun sağlanması, işe girişi ve işçi maaşının yatırılması vb. için yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi Nedir?

APEAS olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve APEAS’ın meşru menfaati gereği; sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden sağlamış olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz (özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan) kişisel verilerinizi, fiziksel veya elektronik ortamda topluyoruz.

6698 Sayılı Kvkk’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız Ve Başvuru Formu;

APEAS’tan KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 3. Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 4. Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
 5. KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin APEAS için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu

 • Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak, (tıklayınız)
 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimizi kullanılmak suretiyle yapabilirsiniz. (tıklayınız)

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir.