APEAS GRUP
(APEAS MÜH. İNŞ. TAAH. VE DIŞ TİC. A.Ş. - ALTINEL TASARİM SAN. TİC. LTD .ŞTİ.)
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA (KVKK) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

APEAS GRUP olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi aşağıdaki metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Gibidir:

Kişisel VeriVeri İçeriği
Kimlik VerisiAd, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi içerik bilgileri (TCKN, seri numarası, cüzdan numarası, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, hane numarası, sayfa numarası, kayıt numarası, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi sureti, pasaport numarası, yabancı kimlik numarası, çalışma izni, ikametgah izni, oturma izin süresi, vergi dairesi, vergi numarası, üçüncü kişi kimlik bilgisi
İletişim VerisiTelefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Finansal VeriBanka hesap numarası
Görsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları
DiğerAskerlik tecili, askerlik terhis belgesi, araç plakası, ehliyet sureti, internet erişim logları

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

APEAS ile akdedilen sözleşmeler için hukuki zorunluluk, işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlük ve şirketin meşru menfaati gereği, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırla olmamak üzere bazı müşteri verileri (örneğin; mevcut kameralar aracılığıyla görsel verileri) ile tarafınızdan iletilen kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz APEAS’ın meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar getirmeden aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • Müşterilerin takibinin yapılması,
 • Şirket, müşteri ve çalışan güvenliğinin sağlanması
 • Taahhütname/sözleşmenin uygulanabilmesi, mal ya da hizmet üretimi veya tesliminin gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürünün adrese teslim edilmesi gerektiği durumlarda bu hizmetin ifası

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Güvenliğiniz ve APEAS’ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), şirketten bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri, şirket ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirkete hizmet sunan tedarikçi gibi kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Şirket idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla;

 • İşbirliği yaptığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılmaktadır.

6698 Sayılı KVKK’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız Ve Başvuru Formu;

APEAS’tan KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 3. Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 4. Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
 5. KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin APEAS için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu

 • Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak, (tıklayınız)
 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimizi kullanılmak suretiyle yapabilirsiniz. (tıklayınız)

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir.