APEAS GRUP
(APEAS MÜH. İNŞ. TAAH. VE DIŞ TİC. A.Ş. - ALTINEL TASARİM SAN. TİC. LTD .ŞTİ.)
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA (KVKK) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
TEDARİKÇİ – İŞ ORTAĞI – DIŞ HİZMET SAĞLAYICI AYDINLATMA METNİ

APEAS GRUP olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi aşağıdaki metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Gibidir:

Kişisel VeriVeri İçeriği
Kimlik VerisiAd, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi içerik bilgileri (TCKN, seri numarası, cüzdan numarası, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, hane numarası, sayfa numarası, kayıt numarası, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi sureti, pasaport numarası, yabancı kimlik numarası, çalışma izni, ikametgah izni, oturma izin süresi, vergi dairesi, vergi numarası, üçüncü kişi kimlik bilgisi
İletişim VerisiTelefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Finansal VeriBanka hesap numarası
Görsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları
DiğerAraç plakası, ehliyet sureti, internet erişim logları

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

APEAS olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve APEAS’ın meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binasında bulunan mevcut kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz APEAS’ın meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar getirmeden aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi, hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi, iş ortağı, dış hizmet sağlayıcı arasında iletişimin sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,
 • Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirketin hizmet aldığı mesleki danışmanlarla, Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla iş ortakları ve bağlı ofisler gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

6698 Sayılı Kvkk’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız Ve Başvuru Formu;

APEAS’tan KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 3. Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 4. Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
 5. KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin APEAS için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu

 • Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak, (tıklayınız)
 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimizi kullanılmak suretiyle yapabilirsiniz. (tıklayınız)

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir.