APEAS GRUP
(APEAS MÜH. İNŞ. TAAH. VE DIŞ TİC. A.Ş. - ALTINEL TASARİM SAN. TİC. LTD .ŞTİ.)
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUMASI KANUNU KAPSAMINDA (KVKK) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

APEAS GRUP olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi aşağıdaki metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Gibidir:

Kişisel VeriVeri İçeriği
Kimlik VerisiAd, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi içerik bilgileri (TCKN, seri numarası, cüzdan numarası, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt numarası, aile sıra numarası, sıra numarası, hane numarası, sayfa numarası, kayıt numarası, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı/resmi kimlik belgesi sureti,
Görsel VeriGerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları
DiğerÇalıştığı kurum ve unvanı,

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

APEAS’ın işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlük ve şirketin meşru menfaati gereği, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırla olmamak üzere bazı ziyaretçi verileri (örneğin; mevcut kameralar aracılığıyla görsel verileri) ile tarafınızdan iletilen kişisel verilerinizi topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz APEAS’ın meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar getirmeden aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • Ziyaretçilerin takibinin yapılması,
 • Şirket, ziyaretçi ve çalışan güvenliğinin sağlanması

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Muhafaza süresi kişisel veri kategorilerine ve işleme amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Kişisel verilerinizin saklama süresi ve imhasıyla ilgili detaylı bilgi APEAS Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer almaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Güvenliğiniz ve APEAS’ın yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), şirketten bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri, şirket ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirkete hizmet sunan tedarikçi gibi kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

6698 Sayılı Kvkk’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız Ve Başvuru Formu;

APEAS’tan KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 3. Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
 4. Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,
 5. KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 7. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin APEAS için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu

 • Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak, (tıklayınız)
 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresimizi kullanılmak suretiyle yapabilirsiniz. (tıklayınız)

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir.